Zasady rektrutacji

 
Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

  


TERMINARZ REKRUTACJI

obraz1_1 

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się:
 • z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (ilekroć mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem)
 • na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Rekrutację uczniów do klas pierwszych prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywa się według następujących zasad:
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się w przypadku wolnych miejsc w oddziałach.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r.
 3. O przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły do klasy 1 decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione powyżej. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo1

6

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

5

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

4

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2

3

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

2

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej1

1

zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

 • 1 Kryteria dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym
 • 2 Kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców
 1. Zapisu dziecka do szkoły można dokonać w następujący sposób:

a) wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl), następnie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

b) wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie odręcznie, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Druk można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie (https://krakow.elemento.pl).  

 1. Rodzice składając zgłoszenie/wniosek o przyjęcie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
 2. Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcienależy dostarczyć do szkoły w terminie 31 marca 2023 r. Zgłoszenia/Wnioski o przyjęcie przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1530.

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Ustawienia dostępności

Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor