Nasza szkoła dziś

27.12.2017
3 minuty czytania

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie ma już 61 lat. Mieści się w dwupiętrowym budynku, zadbanym, czystym, dobrze utrzymanym, o jasnej kolorystyce i miłym wystroju. Wnętrze oddaje atmosferę środowiska przyjaznego dzieciom. Budynek otacza duży obszar terenów zielonych, plac rekreacyjny, plac zabaw i nowoczesny kompleks boisk szkolnych. Uczniowie mają do dyspozycji: dużą i małą salę gimnastyczną, dwie pracownie informatyczne, bibliotekę z czytelnią i informatycznym centrum informacji multimedialnej, multimedialną pracownię językową, nowoczesną pracownię fizyczno - chemiczną, pracownię biologiczno - geograficzną, harcówkę, sale przystosowane do pracy z dziećmi w wieku od 6 do 15 lat. Każda sala wyposażona jest w multimedialne pomoce dydaktyczne tj. tablice multimedialne, projektory multimedialne i ekrany interaktywne. W każdej znajdują się nowe, ergonomiczne meble zapewniające komfort pracy.

Społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły tworzą środowisko współpracujące, w którym podstawowymi wartościami są:

 • wzajemna życzliwość,
 • szacunek,
 • troska o każde dziecko,
 • wsparcie,
 • stały rozwój.

Tworzymy przestrzeń bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Jesteśmy środowiskiem przyjaźnie wymagającym.

Jesteśmy instytucją stale uczącą się.

Kadra pedagogiczna i specjaliści zatrudnieni w szkole stale doskonalą swoje umiejętności, śledzą zmiany zachodzące w naukach pedagogicznych i wymaganiach współczesnego świata wybierając oraz wdrażając w swojej pracy te, które służą rozwojowi dzieci i są zgodne z przyjętymi i akceptowanymi wartościami.

Nauczyciele wybierają te metody nauczania, które są zgodne z potrzebami uczniów, ich typem inteligencji wielorakich i typem modalności sensorycznej. W sposób najbardziej efektywny i atrakcyjny dla uczniów rozwijają wiedzę, umiejętności i talenty każdego dziecka.

Tworzymy system wczesnego rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dziecka. Wspieramy je wszechstronnie tak, by w procesie edukacyjnym osiągnęło maksimum swoich możliwości.

Swoją fachową wiedzą wspieramy rodziców w trudnym dziele wychowania, a współdziałanie i współpraca z rodzicami jest jednym z naszych priorytetów.

Tworzymy warunki, w których każdy członek społeczności szkolnej ma możliwość wyrażenia swojego zdania, czuje się współodpowiedzialny za klimat i efekty pracy.

Ustalamy wspólnie reguły, które stanowią ramy dające wszystkim poczucie bezpieczeństwa, samorealizacji i stałego rozwoju osobowego.

Mając świadomość nieprzewidywalności przyszłości dbamy o wyposażenie naszych dzieci w umiejętności, które gwarantują możliwość dostosowania się do zmieniającego się świata i sprostania jego wymogom oraz postawy i wartości czyniące z nich uczciwych, wartościowych ludzi.

Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, rozszerzającego swoje zainteresowania, posiadającego wiedzę na najwyższym poziomie umożliwiającą dalsze kształcenie, przygotowanego do życia w społeczeństwie i współczesnym świecie.

Jesteśmy szkołą: 

 • przyjazną uczniom i rodzicom;
 • bezpieczną;
 • fachowo i sprawnie zarządzaną;
 • stymulującą rozwój i przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu;
 • opartą na profesjonalizmie;
 • nowoczesną, bo działającą w oparciu o nowoczesne formy i środki działania;
 • tradycyjną, bo opartą o tradycyjne wartości, szacunek i przywiązanie do dziedzictwa narodowego, historii i kultury;
 • umiejącą radzić sobie z problemami i wyzwaniami;
 • otwartą na świat;
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym, czerpiącą z jego zasobów i wzbogacającą wspólny dorobek.

 

PRIORYTETY działań:

 • bezpieczeństwo społeczności szkolnej gwarantowane poprzez warunki organizacyjne, stale polepszaną bazę szkoły, wdrażanie i respektowanie zasad BHP;
 • bezpieczeństwo psychiczne poprzez tworzenie klimatu autentycznej troski o każde dziecko, kształtowanie postaw i nawyków sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu, akceptacji, przeciwdziałanie dyskryminacji, szybkie i fachowe reagowania na problemy, tworzenie ku temu warunków organizacyjnych i pozyskiwanie sojuszników;
 • harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów;
 • pełna realizacja celów i zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego;
 • troska o stały rozwój umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • opracowanie i wdrażanie programów łagodnej adaptacji dziecka w środowisku szkolnym i niwelowania stresu przy przejściu uczniów z I do II etapu edukacyjnego;
 • oferta edukacyjna uwzględniająca projekty i innowacje edukacyjne oraz psychoedukacyjne gwarantuje osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi oraz rozwój zawodowy i samorealizację kadry pedagogicznej;
 • rozwój miękkich umiejętności: współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, debaty, publicznej aktywności, zdolności organizacyjnych, inteligencji emocjonalnej, umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod i narzędzi IT, orientacji w realnych szansach zawodowych;
 • zgodnie ze strategią lizbońską zwrócenie szczególnej uwagi na nauczanie matematyki i języków obcych – opracowywanie i wdrażanie innowacji;
 • rozwój samorządności uczniów;
 • współpraca i współdziałanie z rodzicami, fachowe wsparcie rodziców;
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Ustawienia dostępności

Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor