Nasza szkoła wczoraj

27.12.2017
7 minut czytania

60 lat temu, 3 września 1962 roku rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 95 przy ul. Wileńskiej 9b w Krakowie. Została ona wzniesiona jako utylitarny pomnik w ramach obchodów jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego. Łącznie w Polsce zbudowano 1423 tzw. Tysiąclatki. Nasza była pierwszą w Krakowie, i 497 w Polsce. Jej fundatorem było społeczeństwo Dzielnicy Grzegórzki. Podczas uroczystego otwarcia nadano Szkole imię zmarłego 8 miesięcy wcześniej, właśnie w lutym

Pierwszy rok szkolny powitało 678 uczniów i 25 nauczycieli. Był to rok trudny. W nowym, dużym budynku kłopotów przysparzały braki w wyposażeniu oraz ujawniające się usterki budowlane. Początkowo uczniowie rekrutowali się z okolicz­nych szkół (60, 75, 20, 21 i innych). W trakcie roku szkolnego ich liczba wzrosła, gdyż powstały nowe bloki na osiedlu Wiśniowa. Pojawiły się rów­nież pierwsze problemy wychowawcze, kłopoty z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Wielu rodziców nie rozumiało potrzeby kształ­cenia swoich dzieci.

Po pokonaniu pierwszych trudności szkoła stawała się coraz prężniej­sza, zaczęto poszukiwać nowych metod dydaktyczno-wychowawczych.

Na początku lat 70 placówka stała się Szkołą Środowiskową. Idea szkoły środowiskowej zakładała jej związek z życiem i otwartość na jego różnorodne wpływy środowiska lokalnego. Wpro­wadzono przedłużony czas pracy: młodzież mogła pozostawać w szkole do godziny 18:00, odrabiać zadania domowe, bądź uczestniczyć w różno­rodnych zajęciach kół zainteresowań - działających w ramach utworzonej w naszej szkole filii Domu Kultury Dzieci i Młodzieży z ulicy Grunwaldz­kiej 8. Utworzono stanowisko pedagoga szkolnego, któremu powie­rzono całokształt spraw wychowawczych i opiekuńczych. Nasza szkoła jako pierwsza w dzielnicy wprowadziła klasy uzawodowione, w których uczniowie klas VII i VIII, mający trudności w nauce, realizowali obowią­zek szkolny i zdobywali zawód elektryka.

Na przełomie lat 70 i 80 opracowano w szkole własny system wychowawczy w oparciu o założe­nia systemu Heliodora Muszyńskiego, wprowadzając nazewnictwo klas i grup, ślubowanie klas I i VIII oraz ceremoniał szkolny. Opracowano Statut Szkoły oraz, uwzględniając założenia Deklaracji Praw Dziecka, Kodeks Ucznia i Regulamin Szkolny. Powołano także Ośrodek Pracy Kuratoryjnej dla młodzieży stwarzającej problemy wychowawcze.

 W 1988 roku nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół Poszukujących, który powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogiczne­go. Nasze poszukiwania poszły przede wszystkim w trzech kierunkach:

§  doskonalenie form i metod działania Szkolnej Rady Uczniowskiej i Samorządów klasowych,

§  eliminowanie czynników stresogennych w szkole,

§  doskonalenie pracy wychowawczej przez nowatorską działalność Komisji Wychowawców Klasowych.

 Opracowano program obejmujący między innymi takie formy reali­zacji jak:

§  dwutygodniowy „okres ochronny” bez ocen niedostatecznych;

§  codzienne losowanie numeru ucznia, który nie jest pytany w danym dniu;

§  ruchomy, raz na dwa tygodnie “dzień bez ocen niedostatecznych”;

§  powołanie Klubu Hobbystów;

§  powołanie na wniosek SRU w każdej klasie (IV-VIII) rzecznika praw uczniowskich;

§  włączenie przewodniczących SRU i rzecznika praw uczniowskich w skład kolektywu kierowniczego szkoły.

 Niebagatelnym osiągnięciem było urządzenie i wyposażenie kla­sopracowni: biologicznej, matematycznej, języka rosyjskiego, historii (ekspozycji Izby Pamięci poświęconej ofiarom II wojny światowej), fi­zyczno-chemicznej, zajęć praktyczno-technicznych, języka polskiego, informatycznej, ogniska przedszkolnego, świetlicy, gabinetu reedukatora, sali gimnastycznej, a także zradiofonizowanie szkoły, ogrodzenie terenu szkolnego, monitoring i modernizacja boisk szkolnych, remont łazienek i pryszniców.

 Rok 1990 był dla szkoły rokiem zmian organizacyjnych. W salkach katechetycznych Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza powstała filia szko­ły dla dziesięciu klas I-III, działająca tam do roku 1999/2000.

W następnych latach opracowano Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny, w których ujęto kompleksowo działania szkoły jako środowiska wychowawczego.

 W roku 2000 szkoła, w wyniku reformy systemu edukacji, przekształ­ciła się w sześcioletnią szkołę podstawową.

W roku 2002 – z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły uroczyście otwarto pierwszą w III Dzielnicy Szkolną Pracownię Regionalną.

 XXI wiek to okres dalszego, prężnego rozwoju Szkoły. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, również i Szkoła dążyła ku nowoczesności:

§  w 2003 roku stworzono pierwszą stronę internetową Szkoły;

§  w 2005 roku otwarto Szkolne Internetowe Centrum Informacji w Bibliotece,

§  w 2008 roku przekazano do użytku multimedialną pracownię językową wyposażoną ze środków Rady Rodziców i środków własnych;

§  w 2011 dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w ta­blice multimedialne, a dwie kolejne w projektory i ekrany umożliwiające korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu; corocznie wyposażano kolejne sale – obecnie w każdej z nich znajduje się laptop dla nauczyciela oraz tablica lub rzutnik z ekranem;

§  w 2017 roku wprowadzono elektroniczną dokumentację procesu nauczania – dziennik Librus, otwarto też drugą tzw. „małą” pracownię informatyczną wyposażoną w laptopy sfinansowane przez Radę Rodziców;

§  w 2019 roku zmodernizowano pracownię informatyczną w oparciu o technologię terminalową;

§  w 2022 roku skomputeryzowano zbiory biblioteczne;

 W ślad za rozwojem szkolnej bazy kładziono również nacisk na prowadzenie procesu dydaktyczno – wychowawczego w kierunkach gwarantujących sprawne funkcjonowanie absolwentów we współczesnym świecie:

§  nauka języków obcych:

o   w 2015 roku wdrożono innowację pedagogiczną „English through drama, music and film” opracowaną przez Elżbietę Poradowską, Dominikę Dudziak, Małgorzatę Pawłowską i Monikę Homziuk w ramach której rozszerzono liczbę godzin języka angielskiego we wszystkich klasach do 5 godzin;

o   w 2017 roku, w związku z przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową, wprowadzono, po konsultacjach z rodzicami uczniów, dwa drugie języki obce – język hiszpański i język niemiecki;

§  rozwijanie kompetencji matematycznych - przyrodniczych:

o   w 2015 roku wdrożono innowację „Ćwiczę – rozumiem, potrafię” opracowaną przez Elżbietę Poradowską, Małgorzatę Kułakowską i Annę Sobańską – w ramach dodatkowej godziny matematyki w klasach IV i V rozwijano umiejętność matematycznego myślenia u dzieci;

o   w 2016 roku rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Przyjazna matematyka” autorstwa Alicji Wojtasik, opracowanej w oparciu o program nauczania dzieci matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;

o   w 2018 roku realizowano w klasach szóstych dodatkową godzinę biologii w ramach której uczniowie prowadzili badania i doświadczenia przyrodnicze;

§  rozwijanie kompetencji informatycznych:

o   w latach 2013 – 2015 szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego prowadzono nowe, innowacyjne projekty edukacyjno – wychowawcze z wykorzystaniem narzędzi TIK;

o   w 2016 roku rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Programujemy z Baltie” w klasa 4 - 6 (Piotr Ślęczkowski) oraz „Czarowanie z Baltie” w klasach 1 - 3 (Grażyna Walocha);

o   w 2018 roku, dzięki udziałowi w rządowym programie „Aktywna Tablica”, zakupiono 2 tablice multimedialne i upowszechniono stosowanie metod i narzędzi TIK w pracy nauczycielskiej;

o   w 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog rozpoczęliśmy realizację programu „Zaprogramuj przyszłość”, w ramach którego uczniowie z klas 1-3 nabywali i doskonalili umiejętności programistyczne;

§  wspieranie rozwoju społecznego uczniów:

o   od 2013 roku corocznie realizujemy projekty psychoedukacyjne, których głównym celem jest rozwijanie kompetencji miękkich dzieci i młodzieży. Jak wskazują dane to właśnie te kompetencje, czyli inaczej mówiąc umiejętności psychospołeczne, są czynnikiem niezwykle liczącym się na rynku pracy. To właśnie one odpowiadają za nasze nastawienie do pracy, styl współpracy z innymi, chęć zdobywania nowej wiedzy, czy sposób radzenia sobie z przeszkodami.

 W 2014 roku, w związku z reformą edukacji, do szkoły przyjęto sześciolatki, zapewniając im wcześniej odpowiednie warunki do nauki i zabawy – dostosowano pomieszczenia i wyposażenie szkoły do potrzeb najmłodszych uczniów, stworzono na terenie rekreacyjnym szkoły plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Wszyscy nauczyciele nabyli i rozwinęli wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z sześciolatkiem.

 W roku 2017 szkoła sześcioletnia została przekształcona w szkołę ośmioletnią.

W związku z nakładającymi się na siebie powyższymi reformami szkoła zaczęła borykać się z problemami lokalowymi. Zwiększona liczba uczniów i oddziałów spowodowała konieczność wprowadzenia nauki na dwie zmiany. W celu zapewnienia wszystkim uczniom i nauczycielom komfortowych warunków pracy, pani Dyrektor Elżbieta Poradowska podjęła starania dotyczące utworzenia filii szkoły. Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 roku zaadoptowano na potrzeby naszej szkoły budynek przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2. W nowo otwartej Filii w roku szkolnym 2018/2019 naukę rozpoczęli uczniowie z klas I-III, łącznie 9 oddziałów.

I wreszcie ostatnie 4 lata w historii SP95 to lata pełne wyzwań. Pierwsze z nich stanęło przez naszą szkołą w lutym 2020 roku – w związku z wybuchem pandemii COVID-19 z dnia na dzień zmieniła się nasza rzeczywistość. Cała działalność człowieka, wszelkie kontakty międzyludzkie zostały przeniesione w sferę wirtualną. Również i szkoła musiała bardzo szybko nauczyć się spełniać swoje podstawowe zadania w formie zdalnej. Był to czas wymagający dla całej społeczności szkolnej – dla uczniów, którzy zamknięci w domach musieli przystosować się do nowej formy nauki, wyzbytej z jakże ważnego czynnika uczenia się – czynnika społecznego, dla ich rodziców, którzy zdecydowanie bardziej musieli wspierać swoje dzieci w nauce, a także dla nauczycieli, którzy w trybie przyspieszonym odbyli studia podyplomowe z metod i technik kształcenia na odległość. Wyzwanie podjęliśmy i wyszliśmy z niego bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia. Dzięki kreatywności nauczycieli i uczniów, oprócz lekcji on-line, udało się także zorganizować szkolne życie. W okresie izolacji w domach odbyły się liczne szkolne imprezy i projekty, powstały wspaniałe filmy, piosenki i prezentacje.

Powrót w mury szkoły po wielu miesiącach spędzonych przez ekranami monitorów okazał się kolejnym wyzwaniem – powodował pilną potrzebę podjęcia działań, które przede wszystkim skoncentrowały się na odbudowywaniu relacji, na poprawie kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli oraz swoistego detoksu od smartfonów. Wyzwaniu temu staraliśmy się i nadal staramy się sprostać poprzez liczne działania i inicjatywy. Wspomnę tu o szkolnym projekcie „Zielono nam”, w ramach którego wiosną 2020 roku większość lekcji odbywała się na zielonej trawce, przerwy miedzylekcyjne wypełnione były tańcem tzw. „belgijką” na szkolnym terenie rekreacyjnym, wychowawcy organizowali wycieczki na łono natury służące integracji zespołów, wzięliśmy także udział w miejskim programie „Złap oddech w górach po pandemii”, w ramach którego dwie klasy wyjechały na zieloną szkołę w Beskid Sądecki. Mając pełną świadomość możliwych, długotrwałych skutków pandemii i długotrwałej izolacji, w bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w niezwykle wartościowym programie, którego inicjatorem jest Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Głównym celem projektu jest wsparcie kondycji psychicznej uczniów szkół podstawowych poprzez wzmocnienie u młodych poczucia sprawczości oraz inspirowanie ich do podejmowania wartościowych aktywności.

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła świętuje 60 lecie istnienia.

Poprzedni artykuł

Ustawienia dostępności

Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor